Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen PDG en een cliënt waarop PDG deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen schoonheidssalon
PDG zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. PDG zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
– De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak schriftelijk aan PDG melden. Indien de cliënt een afspraak 48 tot 24 uur voorafgaande aan de afspraak annuleert, mag PDG 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt een afspraak binnen 24 uur voorafgaande aan de afspraak annuleert, mag PDG 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. De cliënt heeft het recht om zelf voor een vervanger te zorgen indien de kostenloze annuleringstijd is verstreken, maar blijft ten alle tijden hoofdverantwoordelijk voor de kosten.
– Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag PDG de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan PDG de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. PDG moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Betaling
PDG vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten voorafgaande aan de behandeling. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet PDG vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan PDG aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. PDG neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. PDG behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. PDG zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding
PDG is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, PDG verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
PDG is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PDG is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. PDG is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Garantie
PDG zal zich ten alle tijden naar beste kunnen inspannen om het vooraf besproken resultaat te behalen. PDG kan echter nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat ook echt zal bereiken. Het niet bereiken van het beoogde resultaat leidt in geen geval tot restitutie van het bedrag van de behandeling. Het kan zijn dat er meerdere behandelingen nodig zijn om het beoogde resultaat te bereiken.

Beschadiging & diefstal
PDG heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. PDG meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan PDG. PDG moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal PDG de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien PDG en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft PDG het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Recht
Op elke overeenkomst tussen PDG en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.